Gemeente

Woningwet & Bouwbesluit

Op 1 januari 2003 is de woningwet veranderd. Dit betekent ook nieuwe spelregels voor het bouwen van dakkapellen op woningen, kantoor- en winkelpnaden. De nieuwe woningwet kent drie categorieën bouwwerken:
 • Bouwvergunningsvrij
 • Licht-bouwvergunningsplichtig
 • Reguliere bouwvergunning
In de wet is een strikt onderschied gemaakt tussen de voor-, zij- en achterkant van woning of gebouw. Aan de achterkant is de kans veel groter dat u een dakkapel mag plaatsen zonder bouwvergunning. Voor de voor- en zijkant van de woning gelden meer beperkingen en moet meestal wel een bouwvergunning worden aangevraagd.

Vergunningsvrij bouwen van een dakkapel op een achtergevel is in de meeste gemeente toegestaan onder de volgende voorwaarden

 • De dakkapel heeft een plat dak
 • De dakkapel is niet hoger dan 1.50 meter buitenwerks gemeten
 • De dakkapel begint tussen 50 cm en 1 meter uit de dakgoot
 • De dakkapel ligt minimaal 50 cm uit de nok
 • De dakkapel blijft minimaal 50 cm uit het hart van elke spouwmuur
 • De dakkapel heeft ondoorzichtige zijwangen

Speel op safe

Door de nieuwe woningwet zijn de behandelingstermijnen van bouwaanvragen aanzienlijk bekort. Verder gelden nu landelijk gelijke regels voor het indienen van een bouwaanvraag en voeren gemeenten een doorzichtiger en objectiever welstandsbeleid. Iedere gemeente hanteert echter eigen vergunningsregels voor de bouw van een dakkapel. Voor sommige bouwwerken is geen vergunning nodig, maar geldt wel een meldingsplicht. Wij adviseren u bij uw eigen gemeente (afdeling openbare werken) te informeren naar de actuele richtlijnen. Mocht het nodig zijn voor het bouwen van uw dakkapel een bouwvergunning aan te vragen, kunnen wij dit voor u verzorgen.

Om voor u de bouwaanvraag of –melding te verzorgen hebben wij de volgende gegevens nodig.

 • Schets of tekening (op schaal) van uw woning.
 • Zijaanzicht van uw woning.
 • Schets van de kant (voor of achter) waar de dakkapel komt met hierop expliciet aangegeven waar de dakkapel komt.
 • Plattegrond van de verdieping waar de dakkapel komt.
 • Plattegrond van de straat (wijk) met daarop uw huis aangekruist, meestal 1 : 1000.
 • Uw kadastrale nummer (zie uw koopakte).
 • Door u ondertekende bouwaanvraagformulieren (te verkrijgen bij uw gemeente) in het door uw gemeente gewenste aantal.

NB 1 Indien u niet in het bezit bent van bovenstaande gegevens, dan zijn deze tegen een kleine
vergoeding te verkrijgen bij uw gemeente.
NB2 De gemeentelijke legeskosten zijn voor uw rekening

Bekend binnen een maand

B & W moeten in principe binnen een maand na ontvangst van de vergunningsaanvraag of melding schriftelijk laten weten tot welk oordeel zij zijn gekomen. Als uw bouwvoorstel niet in strijd is met het bestemmingsplan en voldoet aan redelijk eisen van welstand. Dan zullen B & W u laten weten dan u kunt gaan bouwen. Wordt de aanvraag aan de welstandscommissie voorgelegd dan geld een langere termijn.

Meer informatie

Uiteraard kunt u er voor kiezen zelf de bouwaanvraag of melding schriftelijk in eigen hand te nemen. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordering en Milieubeheer, waar u het Bouwbesluit 2003 online kunt raadplegen. Zie: www.vrom.nl

Uw dakkapel en de gemeente

Het is verstandig dat u eerst op informatie uitgaat, voordat u iets op papier zet of gaat bouwen. Alleen dan vermijdt u het risico dat u het werk later geheel of gedeeltelijk opnieuw zult moeten (laten) doen of het gebouwde zult moeten afbreken of veranderen. Voor die informatie kunt u terecht bij uw gemeente, vaak op de afdeling openbare werken. Op deze afdeling wordt in eerste instantie beoordeeld of het bestemmingsplan de realisering van uw bouwplan(nen) iets in de weg legt.

U krijgt er informatie over de bouwkundige eisen en uit de doeken wordt gedaan hoe u uw bouwplan moet melden of een vergunning aan moet vragen bij B & W.

Algemeen

De belangrijkste verschillen tussen een vergunningsplichtig en een meldingsplichtig bouwwerk zijn:
• De afdoeningstermijn (zie is bij een meldingsplichtig bouwwerk 1 maand in plaats van 3 maanden)
• De toetsing aan de technische voorschriften in het Bouwbesluit (bij een meldingsplichtig bouwwerk achteraf in plaats van vooraf).

Vragen? bel ons!